Privacy en Gebruikersvoorwaarden

Contactgegevens:

Array Media B.V., Suyderbon 44, 2465 BR Rijnsaterwoude, telefoon +31 (0)172 742680.
W.M. Schoots is de Functionaris Gegevensbescherming van Array Media B.V. en is te bereiken via privacy@array.nl.

Dit privacy statement heeft betrekking op alle websites van Array Media B.V.:

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij nemen uw gegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Persoonlijke gegevens van gebruikers van interactieve producten en diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Adept Events houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). Uw gegevens worden gebruikt voor onze dienstverlening, zoals de deelname aan evenementen en abonnementenadministratie, en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen van Adept Events. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u via e-mail of een vergelijkbaar medium onze nieuwsbrief toe te zenden indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Array Media biedt de volgende e-mail nieuwsbrieven:

  • BI-Platform Nieuwsbrief, wekelijkse vakinhoudelijke nieuwsbrief, sinds 2008
  • Release Nieuwsbrief, wekelijkse vakinhoudelijke nieuwsbrief, sinds 2004
  • Adept Events | Datawarehousing & BI Summit, 1 a 2 maal per maand met verschillende inhoud en verzendlijsten, afhankelijk van de voorkeur van abonnees.

Elk van deze nieuwsbrieven is, sinds jaar en dag overigens, voorzien van Afmeld-hyperlink alsmede de mogelijkheid (geheel bovenaan) uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Uw gegevens kunnen eveneens door ons worden aangeboden aan de aanbieder van een door u gedownloade whitepaper of aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners, zodat voornoemde aanbieder of partner u kan benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen in verband met (het door u geselecteerde onderwerp van) de whitepaper die door u is gedownload. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de voornoemde informatie en/of aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

Delen met derden:

Uw adresgegevens kunnen eveneens door ons worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven voor het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen, echter alleen indien u daartoe toestemming heeft verleend. U kunt bij het opgeven van uw gegevens altijd, en al in het desbetreffende formulier, bezwaar maken tegen beschikbaarstelling van uw gegevens aan derden. Indien er tijdens een congres gebruik wordt gemaakt van een barcodescanner en u deelneemt aan dat betreffende congres(deel) dan kunnen deze gegevens worden verstrekt aan de partij die de lezing verzorgt.

Aanbieders die whitepapers op onze website plaatsen, mogen uw contactgegevens uitsluitend gebruiken om u te benaderen in verband met (het door u geselecteerde onderwerp van) de whitepaper die door u is gedownload. Indien u echter om andere redenen wordt of bent benaderd, kunt u dit misbruik melden bij Array Media b.v. via privacy@array.nl. Aanbieders die whitepapers op onze website plaatsen, mogen uw contactgegevens niet openbaar maken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, tenzij u hier toestemming voor geeft aan de desbetreffende aanbieders. Indien u dit echter toch constateert, kunt u dit misbruik melden bij Array Media b.v. via privacy@array.nl.

Wij kunnen, evenals de genoemde partners en andere bedrijven, u ook informatie en/of aanbiedingen via e-mail toezenden. Ook hiertegen kunt u bij het opgeven van uw gegevens bezwaar maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Array Media B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Array Media B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven zoals Google Analytics en Youtube.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Array Media B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@array.nl.

Op de websites van Array Media staan hyperlinks naar andere websites. Array Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Array verwijst. Ook is Array Media niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met privacy@array.nl.

 

Gebruikersvoorwaarden

Definities
Dienst: de toegang tot en gebruik van de informatie op de internetsite van Array Media door Gebruiker
Voorwaarden: de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Dienst
Array: Array Media b.v., aanbieder van de Dienst
Gebruiker: de natuurlijke persoon die voor persoonlijk gebruik toegang heeft tot Dienst
1. De Gebruiker accepteert de Voorwaarden opgesteld door Array wanneer hij gebruik maakt van de Dienst.
2. Array kan de Voorwaarden aanpassen. Indien de Voorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Voorwaarden gebruik maakt van de Dienst (inloggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Voorwaarden. Indien u de gewijzigde Voorwaarden niet wenst te accepteren dan kunt u dit melden aan Array via archief@array.nl.
3. Array kan de aard van de Dienst, de inhoud van de Dienst en de beschikbaarheid van de Dienst aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.
4. De Gebruiker dient de toegangscode(s) tot de Dienst vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. De Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Als de Gebruiker niet meer voldoet aan de vereisten of de Dienst gebruikt voor commerciële doelen of op een andere wijze als bedoeld door Aanbieder, zulks ter beoordeling van de Aanbieder, is het de Aanbieder toegestaan om de toegang tot de Dienst te beëindigen zonder voorafgaande berichtgeving aan Gebruiker. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
5. Alle publicaties op de internetsite zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten. Gebruiker zal niet in strijd met het auteursrecht en/of databankrechten handelen. Het is Gebruiker toegestaan om voor persoonlijk gebruik publicaties van de website te kopiëren op te slaan, af te drukken of op andere wijze buiten de website vast te leggen. Het vastleggen voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik is alleen toegestaan nadat Array voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6. Array besteedt veel aandacht aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, op de internetsite. Array kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.
7. Wanneer een Gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op de internetsite dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de Gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten. De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen.
8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.
9. Array behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de Gebruiker het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in hetgeen door de Gebruiker aan Array ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is Array gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een Gebruiker te verwijderen. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
10. Het is Gebruiker niet toegestaan om in zijn tekst en/of afbeelding een advertentie (iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten) op te nemen.
11. Array is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de Dienst. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.
12. Array behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van de Dienst een vergoeding te vragen afhankelijk van het gebruik van de Dienst door Gebruiker.
13. Indien de Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van de Dienst is het Array toegestaan om de toegang van de Gebruiker tot de Dienst, zonder verdere berichtgeving, te beëindigen.
14. De Gebruiker kan het gebruik van de Dienst beëindigen door een e-mail te sturen naar archief@array.nl. De Aanbieder zal de toegang tot de Dienst zo snel mogelijk beëindigen.
15. De wijze waarop Array omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.
16. Correspondentie over de Dienst kunnen worden gezonden naar archief@array.nl.
17. Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Geschillen welke tussen Aanbieder van de Dienst en de Gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Alphen aan den Rijn.